دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
-- สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก --
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก 222 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
วิสัยทัศ :  ขนส่งปลอดภัย   ฉับไวบริการ  พัฒนางานทันสมัย   ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา.......
  
  
 

  กระบี่
  กาฬสินธุ์
  กำแพงเพชร
  ขอนแก่น
  ชลบุรี
  ชัยภูมิ
  เชียงใหม่
  เชียงราย
  ชัยนาท
  ชุมพร
  ตรัง
  นครนายก
  นครปฐม
  นครราชสีมา
  นครสวรรค์
  นครศรีธรรมราช
  นนทบุรี
  นราธิวาส
  พะเยา
  สุรินทร์
  น่าน
  ปทุมธานี
  ยโสธร
  ยะลา
  ปัตตานี
  เพชรบูรณ์
  แพร่
  พัทลุง
  บุรีรัมย์
  สุโขทัย
  ตาก
  ประจวบคีรีขันธ์
  สุราษฏร์ธานี
  สมุทรสงคราม
  อ่างทอง

  ลำปาง
  ลพบุรี
  ลำพูน
  ศรีสะเกษ
  สกลนคร
  สงขลา
  สระบุรี
  สุพรรณบุรี
  สิงห์บุรี
  สตูล
  หนองคาย
  หนองบัวลำภู
  อุดรธานี
  อุตรดิตถ์
  อุทัยธานี
  อุบลราชธานี
  ปราจีนบุรี
  ฉะเชิงเทรา
  พังงา
  สมุทรสาคร
  พิษณุโลก
  ภูเก็ต
  มหาสารคาม
  ระนอง
  ระยอง
  ร้อยเอ็ด
  เลย
  อยุธยา
  จันทบุรี
  ราชบุรี
  เพชรบุรี
  สมุทรปราการ
  พิจิตร
  ตราด
  
 
  

Username :
Password :
[สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

 

 


ประวัติสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
                 สำนักงานขนส่งจังหวัด เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
อยู่ในบังคับว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  พระราชบัญญัติปรับปรุง ทบวง กรม พ.ศ.2534 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2507

1. ที่ตั้ง อาณาเขต ปัจจุบัน ของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 115 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนสิงหวัฒน์)  มีเนื้อที่  4 ไร่  3 งาน  44 ตารางวา  ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน  440  เปิดรับดำเนินการด้านทะเบียนรถและภาษีจักรยานยนต์
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2  เปิดทำการเมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2542  ตั้งอยู่บริเวณที่ดินเลขที่  3361  ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก  ถนนสายเลี่ยงเมืองตอนใต้  มีเนื้อที่  30 ไร่  เปิดรับดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถยนต์  การตรวจสภาพรถ  การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ  ใบอนุญาตผู้ประจำรถ  และใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก  สาขาอำเภอนครไทย  เปิดทำการวันที่  31  มิถุนายน  พ.ศ. 2534              อยู่เลขที่5  หมู่ที่ 13  ตำบลนครไทย  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก (ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย)  ดำเนินการในเขตพื้นที่อำเภอนครไทย  และอำเภอชาติตระการ
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก  สาขาอำเภอพรหมพิรามเปิดดำเนินการเมื่อวันที่  27  เมษายน  2538  ตั้งอยู่เลขที่  234  หมู่ที่ 8  ตำบลมะต้อง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  มีพื้นที่จำนวน  5  ไร่  ดำเนินการในเขตพื้นที่อำเภอพรหมราม
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก  เปิดดำเนินการเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2521  ตั้งอยู่เลขที่  834  ถนนมิตรภาพ  ตำบลอรัญญิก  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  มีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน  68 ตารางวา  เป็นเครื่องมือควบคุมตรวจสอบ  กำกับ  ดูแล  พนักงานผู้ประจำรถ  รวมตลอดถึงตัวรถที่นำมาใช้ในการขนส่งและมาตรฐานในการให้บริการต่างๆ  ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (RESPONDSIBILITY)
                สำนักงานขนส่งจังหวัด เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการขนส่งทางบก
                1.  งานบริหารทั่วไป
                 มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานสารบรรณ  งานการเจ้าหน้าที่  งานการเงินและบัญชี  การจัดทำแผนงาน  การจัดทำงบประมาณ  การพัสดุ
งานรับชำระ  ภาษีทางไปรษณีย์  งานทะเบียนรถราชการ  งานธุรการทั่วไป  และช่วยงานด้านตรวจการ  งานส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งของสำนักงานขนส่งจังหวัด

                 2.  กลุ่มวิชาการขนส่ง
                 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจ  รวบรวม  จัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง  เพื่อวางแผนการจัดระเบียบการขนส่งภายในจังหวัด  กำหนด
ปรับปรุง   ยกเลิก  เส้นทางการเดินรถ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งประจำทาง  ไม่ประจำทาง  รถขนาดเล็กและส่วนบุคคล  การดำเนินการด้านใบ
อนุญาตประกอบการขนส่งทุกประเภท  การตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง
การประชาสัมพันธ์  และการให้คำปรึกษาแนะนำ  ให้ความรู้  และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียนรถ  ด้านใบอนุญาตขับรถและ
ผู้ประจำรถ  รวมทั้งการควบคุม  ตรวจตรา  ปราบปราม  และจัดระเบียบการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร

                3.  ฝ่ายทะเบียนรถ
             มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
และกฏหมายว่าด้วยรถยนต์

                4.  ฝ่ายตรวจสภาพรถ
                 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ  การตรวจสอบรถ  การตรวจพิสูจน์ความถูกต้องของตัวรถ  และการจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชน
ตลอดจนการควบคุม  กำกับดูแล  การต่ออายุ  การยกเลิกหรือเพิกถอนการจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ  เพื่อให้เป็นไปตาม
กฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  และกฏหมายว่าด้วยรถยนต์

                5.  ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
                   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
กฏหมายว่าด้วยรถยนต์  และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

                6.  สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
                   มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  การตรวจตรา  ปราบปรามผู้ประทำผิดกฏหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบก  รวมทั้งการบริการประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านทะเบียนรถและภาษีรถ(เว้นแต่การจดทะเบียนรถ)  การเปลี่ยนประเภทรถ  การโอนกรรมสิทธิ์
รถและการย้ายรถเข้า-ออก   ดำเนินการตรวจสอบรถและตรวจสภาพรถ  การดำเนินการด้านใบอนุญาตผู้ประจำรถ  และใบอนุญาตขับรถ  ตามกฏหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบกและกฏหมายว่าด้วยรถยนต์

                7.  สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
                   มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  การตรวจตรา  ปราบปรามผู้ประทำผิดกฏหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบก  รวมทั้งการบริการประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านทะเบียนรถและภาษีรถ(เว้นแต่การจดทะเบียนรถ)  การเปลี่ยนประเภทรถ  การโอนกรรมสิทธิ์
รถและการย้ายรถเข้า-ออก   ดำเนินการตรวจสอบรถและตรวจสภาพรถ  การดำเนินการด้านใบอนุญาตผู้ประจำรถ  และใบอนุญาตขับรถ  ตามกฏหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบกและกฏหมายว่าด้วยรถยนต์